Poświadczenie podpisu.

 

Poświadczenie podpisu.

Jaki dokument potrzebujesz uwierzytelnić? Z pomocą chętnie przyjdą notariusze. Kraków jest jednym z największych polskich miast. Swoje kancelarie prowadzi tutaj ponad stu notariuszy. Wszyscy, podobnie jak notariusze z /www.kulakowscy.com/notariusz/ , służą pomocą w zakresie określonych ustawą czynności. Za pośrednictwem np. krakowskich notariuszy możemy dokonać również poświadczenia podpisu.

 

 

Najczęstszym powodem, dla którego poświadcza się podpis jest chęć przekazania pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu podpisanego niektórych czynności prawnych, jak mówią notariusze. I Kraków i każda inna miejscowość w Polsce, jeśli tylko znajduje się w niej kancelaria notarialna, zapewnia dostępność takich usług.

 

 

 

Innym przypadkiem, w którym notariusze mogą pomóc w tym zakresie, jest poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumentach. Notariusze, przy tej okazji nie mają obowiązku zbadania czy treść danego dokumentu jest zgodna z prawem. Samo bowiem potwierdzenie u notariusza własnoręczności podpisu nie nadaje temu dokumentowi mocy urzędowej ! Do tego trzeba sporządzić już specjalny zapis w formie aktu prawnego.

Co zawiera poświadczenie podpisu ?

Każde poświadczenie podpisu zawiera: datę i miejsce jego sporządzenia, oznaczenie kancelarii, podpis notariusza, pieczęć notariusza oraz (jeśli klient tego wymaga godzinę i minutę poświadczenia).

 

 

Podpis poświadczony notarialnie, to dokument, jaki sporządzają notariusze, stwierdzający, że nasz podpis lub podpis na dokumencie, z którym jest prawdziwy.

 

Facebook – czy to rzeczywiście rewolucja w marketingu?

Często słyszymy, że Facebook zmienił oblicze reklamy, że dzięki mediom społecznościowym firmy mają możliwość kontaktu z konsumentami oraz dwustronnej komunikacji, a także pożądanego feedbacku, jednka czy to rzeczywiście rewolucja?

 

Za nim pojawiły się gazety...

Jeśli przyjrzymy się formą reklamy i marketingu sprzed czasów pojawienia się gazety, radia i telewizji, uświadomimy sobie, że wówczas także marketing i reklama opierała się na obustronnej interakcji. Sprzedawcy zachęcali nawoływaniem i słowami do zakupu swoich towarów, a przypadku, gdy okazały się one towarami złej jakości każdy klient mógł wrócić i powiedzieć (a częściej zapewne wykrzyczeć) co myśli o danym produkcie, mógł też wrócić ponownie, znów kupić daną rzecz i pogratulować sprzedawcy jego wyrobów. Zatem reklama i marketing nie zawsze były przekazem jednostronnym.

 

Rewolucyjność social mediów

Jeśli zastanowić się co takiego zmieniły Facebook, to rewolucją nie będzie tutaj wprowadzenie interakcji z klientem, ale subskrypcyjny model reklamy. Kiedyś każdorazowa należało zachęcać użytkowników, aby weszli na stronę internetową, obiecując różne bonifikaty jeśli wejdą na stronę czy zapiszą się do newslettera, obecnie jeśli fan page jest dobrze prowadzony użytkownicy sami z siebie „Lubią to” i dobrowolnie stają się subskrybentami reklam umieszczanych na profilu firmy. Warto jednak zaznaczyć, że aby ten model zadziałał potrzebne są dobrze opracowane działania, dlatego część firm decyduje się na zlecenie prowadzenia fan page przez profesjonalne firmy. Zatem social media to rewolucja, jednak nie w tym kontekście w jakim pisze się o niej najczęściej.

 

Interakcja to nie tylko pozytywy

Powodem, dla którego część firm boi się social mediów jest fakt, że nie wszyscy fani wypowiadają się dobrze o ich produktach. Część firm radzi sobie z tym usuwające negatywne opinie, jednak jest to zdecydowanie jedno z najgorszych rozwiązań. Należy szukać przyczyn niezadowolenia klientów i je usuwać (naturalnie o ile rzeczywiście są one wadą produktu czy firmy).

 

Facebook a Facebook Ads

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że prowadzenie fan page jest niezwykle istotne, bowiem interesujące treści wpływają na to jak często użytkownicy odwiedzają dany profil, jednak badania pokazują, że z miesiąca na miesiąc zasięg organiczny postów jest coraz mniejszy, dlatego też wydaje się, że w przyszłości prowadzenie fan page bez reklam w ramach Facebooka będzie wręcz niemożliwe. 

Komunikacja marketingowa w usługach edukacyjnych

 

Punktem wyjścia do omówienia koncepcji komunikacji marketingowej szkoły wyższej powinno być w moim przekonaniu bliższe przyjrzenie się samemu pojęciu. Słowo marketing można zdefiniować jako celowy sposób postępowania na rynku, oparty na zintegrowanym zbiorze instrumentów i działań. Komunikacja jest natomiast połączeniem przekazywania informacji z jej zrozumieniem. Istotną rolę odgrywa jednak nie tylko przekaz jednokierunkowy, ściśle związany z informowaniem, ale przede wszystkim dwustronny model komunikacji, który charakteryzuje się wystąpieniem dwukierunkowego przepływu informacji od nadawcy do odbiorcy, jak i poprzez sprzężenie zwrotne od odbiorcy do nadawcy.

Jeśli podjąć się próby określenia charakteru komunikacji marketingowej, to w usługach edukacyjnych przybiera ona zarówno wymiar formalny, jak i nieformalny. Ten pierwszy związany jest obecnie z działalnością public relations (kontakty z mediami, sponsoring, patronat medialny), reklamą ATL (telewizja, radio, reklama prasowa, internetowa i zewnętrzna) i BTL (katalogi, ulotki, książki adresowe) oraz promocją sprzedaży (rabaty, konkursy, kupony, szkolenia, specjalne warunki płatności). Wymiar nieformalny komunikacji objawia się natomiast w takich formach jak: spotkania z rodzicami w postaci poczęstunków i przyjęć, imprez organizowanych przez uczelnię, dni otwarte, targi edukacyjne i zajęcia próbne. Podsumowując, komunikacja marketingowa szkoły to koncepcja, dzięki której szkoła integruje i koordynuje różnorodne narzędzia, aby dostarczyć jasne, spójne oraz przekonujące przesłanie dotyczące jej oferty edukacyjnej bądź jej samej.

Jest ona wykorzystywana przez komórki odpowiedzialne za tego typu działalność, w takich obszarach zadaniowych, jak: informowanie o aktualnej ofercie szkoły, programach nauczania i swojej działalności; kształtowanie stosunków z kandydatami, studentami, rodzicami oraz absolwentami; budowanie relacji z mediami, środowiskami gospodarczymi i partnerami instytucjonalnymi uczelni; tworzenie spójnego wizerunku w oczach konsumentów, czy kształtowanie przewagi konkurencyjnej wśród innych podmiotów, które działają na rynku edukacyjnym.

Jeśli przyjąć założenie, że marketing jest systemem, który składa się z szeregu elementów, pomiędzy którymi zachodzą konkretne relacje, to stanowi ono dobry punkt wyjścia do analizy koncepcji marketingowej szkoły wyższej. Na rynku usług edukacyjnych działa bowiem wiele podmiotów, które pozostając ze sobą w najróżniejszych konfiguracjach, tworzą spójną całość.

Analizę należy zacząć od wyszczególnienia otoczenia szkoły wyższej, które w tym przypadku dzieli się dodatkowo na bliższe i dalsze. Otoczenie zewnętrzne związane jest z czynnikami makroekonomicznymi, w tym prawnymi, demograficznymi i ekonomicznymi. Zapotrzebowanie na usługi edukacyjne zależy między innymi od dochodów społeczeństwa, struktury wieku ludności i zmiany ich liczby, w obszarze, w którym prosperuje uczelnia. Funkcjonowanie uczelni związane jest także ze strukturą gospodarki w danym rejonie, która kształtuje zapotrzebowanie na określonych specjalistów oraz z prawodawstwem i polityką władz, do których należy ustalanie odgórnych norm działania rynku. Znajomość otoczenia zewnętrznego jest dla władz uczelni gwarantem podjęcia trafnych decyzji, na przykład w zakresie ustalania wysokości czesnego, czy inwestowania w odpowiednie kierunki kształcenia.

Kolejnym elementem systemu jest otoczenie bliższe, zwane także rynkowym. Jak piszą Marianna Daszkowska i Dariusz Dąbrowski: działają na nim nabywcy usług edukacyjnych, konkurenci, dostawcy, potencjalni pracownicy, wpływowe instytucje i inne podmioty. Są to krótko mówiąc środowiska, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie jednostki edukacyjnej. Szczególnie istotną rolę odegrają w tym przypadku nabywcy usług (klienci) i szeroko pojęta konkurencja, bowiem to ich zachowania warunkują istnienie podmiotu na rynku. Przez klientów rozumie się wszelkie osoby, które już korzystają z usług uczelni poprzez kształcenie się na konkretnym kierunku oraz te, które dopiero zamierzają je podjąć. Konkurentami natomiast są zarówno inne uczelnie działające na rynku, jak i wszelkie organizacje, które są w stanie odwieść studenta od podjęcia studiów. Każda uczelnia dąży do tego, aby pozyskać jak największą ilość klientów i tym samym osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną. W tym celu zostają wypracowywane specjalne, długofalowe strategie marketingowe.

Przedstawiony wykres ilustruje, że w obrębie otoczenia bliższego tworzą się trzy podsystemy marketingu: wewnętrzny, zewnętrzny i interakcyjny. Marketing wewnętrzny powiązany jest z polityką personalną danej szkoły wyższej, stąd często określany jest właśnie jako marketing personalny. Dotyczy on zarówno pracowników już zatrudnionych w obrębie danej placówki, jak i tych, którzy mogą być potencjalnymi kandydatami na te stanowiska. Marketing wewnętrzny zakłada, że dana instytucja akademicka jest otwarta na potrzeby pracowników, a oni jako członkowie wspólnoty pracowniczej, kształtują pozytywny wizerunek własnej uczelni i dbają o jej rozwój. Podsystem ten obejmuje więc głównie relację organizacja – pracownik, przy założeniu, że uczelnia dba także o potencjalnych przyszłych współpracowników, na przykład wykazując zainteresowanie zdolnymi studentami, których wspiera w procesie kształcenia.

Marketing zewnętrzny według Philipa Kotlera obejmuje natomiast zwykłe działania polegające na przygotowaniu usługi, określeniu jej ceny, sposobów promocji i dystrybucji. Jego koncepcja jest więc związana ze skomponowaniem marketingu mix17, który uwzględnia konkretne oczekiwania grupy docelowej. Adresatami działań marketingowych są klienci indywidualni, czyli kandydaci na studia i ich najbliższe otoczenie, które ma wpływ na podejmowane przez nich decyzje oraz klienci zbiorowi. Do tej drugiej grupy zaliczyć można media, władze lokalne oraz wszelkie organizacje, stowarzyszenia, które mogą być potencjalnymi partnerami biznesowymi.

Ostatnim z ukazanych na wykresie podsystemów jest marketing interakcyjny, zwany również partnerskim. Obejmuje on relacje między pracownikami i studentami. Mowa tutaj nie tylko o kadrze naukowo – dydaktycznej, ale także o osobach pracujących w administracji. W pierwszym przypadku zasadniczą rolę odegrają takie kwestie jak postawa wykładowcy i sposób prowadzenia zajęć oraz możliwość kontaktu z nim poza nimi, w drugim natomiast proces załatwiania wszelkich spraw i formalności.

 

 

 

Twoja firma w internecie

Internet stanowi główne źródło informacji o firmach i produktach dla coraz liczniejszego grona konsumentów, dlatego też każda firma, która rozpoczyna swoją działalność lub chce się rozwijać prędzej czy później musi zacząć uwzględniać w swojej strategii również działania w internecie, bo jedynie obecność na tym największym i globalnym forum pozwala na skuteczne pozyskiwanie nowych klientów, nawet tych spoza granic naszego kraju.


Myśląc o „wprowadzeniu” swojej firmy do internetu należy rozpocząć od przygotowania strony internetowej. Od razu należy wspomnieć, że sam projekt strony www nie sprawi, że będzie ona widoczna w internecie, do tego konieczne jest posiadanie swojej domeny, czyli adresu www, pod którym znajduje się witryna oraz serwera, czyli miejsca, gdzie znajdą się pliki strony internetowej, oczywiście musi mieć ono stały dostęp do internetu, w przeciwnym razie strona nie będzie się wyświetlała. Wszystkie informacje na temat hostingów i serwerów możesz znaleźć tutaj –  hosting w wer.pl.


Podczas projektowania strony należy zastanowić się czemu ma ona służyć, czy chcemy jedynie poinformować klientów o siedzibie firmy i jej usługach, czy może chcielibyśmy udostępnić internautom również możliwość zamówienia produktów czy usług za pośrednictwem naszej strony www. W zależności od odpowiedzi na to pytanie strona może zostać połączona ze sklepem internetowym, zawierać formularz zamówienia lub jedynie zakładkę „Kontakt”, gdzie znajdował się będzie adres sklepu, siedziby firmy, telefon i e – mail.


Posiadając stronę internetową konieczne będzie także zadbanie o jej widoczność w internecie, jak pokazują badania internauci najczęściej odwiedzają 10 pierwszych stron wśród wyników wyszukiwania jakie otrzymują po wpisaniu do wyszukiwarki danego słowa, dlatego też chcąc być widocznym konieczne będzie zainwestowanie w działania reklamowe online takie jak pozycjonowanie strony www, czy kampania AdWords.

Warto także pomyśleć nad połączeniem strony z profilem firmy na portalu społecznościowym, mówi się, że social media to doskonałe narzędzie sprzedażowe, jednak należy pamiętać, że prowadzenie takie portalu wymaga czasu i jeśli nie ma osoby w firmie, które mogłaby się tym zająć należy albo wynająć specjalistów, którzy poprowadzą fan page w naszym imieniu, albo zrezygnować z tego pomysłu.

To podstawowe działania jakie może podjąć firma posiadając stronę internetową, dzięki marketingowi w wyszukiwarce dociera ona bezpośrednio do klientów zainteresowanych jej ofertą, dlatego naprawdę warto rozważyć tę opcję.  

Narzędzia marketingowe wybierane przez właścicieli firm

Marcelina (właścicielka kawiarni): nie jestem i nigdy nie byłam specjalistą od marketingu, ale gdy zaczynałam prowadzić mój biznes musiałam go jakość rozreklamować. Zaczęłam od tego, co chyba każdemu narzuca się jako pomysł w pierwszej kolejności, czyli od ulotek. Efekt był więcej niż słaby. Gdy po rozdaniu tysiąca ulotek, do mojego lokalu nadal zaglądało niewielu klientów postanowiłam zmienić taktykę. Założyłam fanpage na Facebooku. To była w zasadzie darmowa forma reklamy, okazało się, że osoby mieszkające w okolicy polubiły ten profil. Zainwestowałam, więc w płatną reklamę na Facebooku i efekty przerosły moje najśmielsze oczekiwania. Teraz mam grono wiernych fanów, którzy udzielają się na mojej stronie i chętnie odwiedzają kawiarnie, wielu z nich poznałam osobiście.

Róża (właścicielka salonu kosmetycznego): gdy otwierałam salon liczyłam na klientki pobliskiego salonu fryzjerskiego, ale prawdę powiedziawszy odzew nie był tak duży jak sądziłam. Dlatego poza ulotkami zostawianymi w salonie fryzjerskim (w zamian oni zostawiają swoje u mnie), zainwestowałam w bilbordy reklamujące mój salon. Nie są one duże i znajdują się tylko w kilku miejscach miasta (ale za to ruchliwych miejscach), ale przyciągnęły do mnie znaczną liczbę klientek. Po jakimś czasie znajomy zaczął mnie namawiać na pozycjonowanie strony twierdząc, że jeśli chce mieć dużo klientów, to powinnam właśnie w to zainwestować – posłuchałam, poczytałam dokładnie co to takiego to pozycjonowanie (każdego kto chce rzetelnych i dokładnych informacji odsyłam tutaj). Ostatecznie wybrałam agencję i pozycjonują mnie od roku, muszę przyznać, że właśnie pozycjonowanie przyniosło mi najliczniejszą grupę klientów, co było dla mnie trochę zaskoczenie, bo nie sądziłam, że mały, lokalny biznes taki jak mój, może mieć, aż tak znaczące korzyści z pozycjonowania.

Filip (prezes firmy farmaceutycznej): nasza branża jest dość specyficzna, nie możemy korzystać ze wszystkich form reklamy, co prawda nie jesteśmy tak ograniczeni jak branża alkoholowa czy tytoniowa, ale jednak mimo wszystko prawo nakłada na nas pewne ograniczenia. Dodatkowo w przypadku naszych produktów ogromnie ważne jest zdobycie zaufania klientów, którzy muszą poznać produkt i zyskać niezbędne informacje. Dlatego też gdy wprowadzamy nowy lek na rynek stawiamy na reklamę telewizyjną wspomaganą reklamą radiową oraz działaniami w internecie. Nasi przedstawiciele handlowi odwiedzają także apteki i przychodnie gdzie ustawiamy stojaki na ulotki razem z ulotkami informacyjnymi, w pierwszym etapie wprowadzania nowego produktu zależy nam bardziej na informacji niż przekonywaniu do nabycia. Nasi przedstawiciele spotykają się także z lekarzami i farmaceutami udzielając im informacji i odpowiadając na pytania dotyczące leku. Produkcja i sprzedaż leków to nie tylko biznes, ale także ogromna odpowiedzialność, dlatego dbamy o rzetelną informację w trosce o zdrowie wszystkich naszych klientów.

 

Kontakt

Kontakt email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kadra akademicka

Wybierając studia ekonomiczne, zastanawiasz się często, kto będzie wchodził w skład kadry, z którą będziesz miał zajęcia. Mamy dla Ciebie doskonałą wiadomość, jeśli tylko dobrze wybierzesz uczelnie, twoje zajęcia będą prowadzone nie tylko przez nauczycieli akademickich, ale również przez specjalistów z branży. Podczas zajęć spotkasz się z właścicielami spółek i koncernów, dyrektorami dużych firm.  

Struktura kady naukowej na studiach ekonomicznych wygląda zazwyczaj w ten sposób:

1. Kadra akademicka - wybitni naukowcy pracujący na uczelni

2. Praktycy - przedstawiciele świata biznesu i finansów, posiadający ogromne doświadczenie w prowadzeniu firmy

3. Młodzi pracownicy naukowi - często posiadający świeże spojrzenie, to z nimi zrealizujesz zazwyczaj najśmielsze projekty

 

Absolwenci

Zdecydowałeś się studiować finanse, ale nie jesteś przekonany czy warto? Już masz wysyłać formularz rejestracyjny na studia, ale wciąż się wahasz? Przeczytaj wypowiedzi kilku absolwentów, którzy wybrali kiedyś ten sam kierunek co Ty teraz. 

 

 

"Kiedy decydowałem się na kierunek jakim są finanse, większość moich znajomych śmiała się ze mnie, że wybieram najnudniejszy kierunek z możliwych. Dowcipom nie było końca.

Dziś ja śmieję się ze wszystkich tych, którzy wtedy wybrali socjologię czy filozofię. Ja jestem dyrektorem banku, oni wciąż szukają pracy, łapiąc się zajęć dorywczych i ledwo wiążąc koniec z końcem. Ja jeżdżę za zagraniczne wakacje, ich nie stać na weekend w Zakopanym. Jeśli więc wahasz się jaki kierunek wybrać, finanse są przepustką do lepszej przyszłości".

                                                       

 

 

"Wybór studiów nie był dla mnie prosty. Z racji tego, że byłam dość nieśmiała, chciałam iść tam, gdzie moi znajomi. Oni jednak wybrali głównie kierunki humanistyczne i pedagogiczne, ja bardziej widziałam się na Uniwersytecie Ekonomicznym albo w Szkole Handlowej. Zaryzykowałam wtedy i to był doskonały wybór.

Podczas gdy moi znajomi po obronieniu pracy magisterskiej szukali pracy miesiącami, ja już na studiach współpracowałam z dużymi markami. Kiedy skończyłam studia byłam już na takim poziomie zarobów, na jakim oni nie będą przez kolejne 10 lat"

                               

 

 

"Jeśli chcesz studiować, to tylko finanse albo ekonomię. Wszystkie studia humanistyczne są niewiele warte, jeśli chcesz aplikować kiedyś do dużych firm na poważne stanowiska. Pamiętaj, że wybór studiów to pierwszy krok do twojej kariery - jeśli tutaj popełnisz błąd, później nie będzie łatwo.

Po studiach ekonomicznych nie bujasz w obłokach jak Ci wszyscy humaniści. Wiesz czego chcesz, umiesz zaplanować sobie ścieżkę kariery i skrupulatnie ją realizować. Uwierz, to najlepsze co może Cię spotkać"

                                     

Rekrutacja

Niezależnie od tego czy jesteśmy abolwentem szkoły średniej czy ukończyliśmy już studia, będziemy musieli zmierzyć się z procesem, jakim jest REKRUTACJA. Więc dzisiaj kilka słów jak wygląda on na poszczególnych etapach. 

Rekrutacja na studia wyższe

Większość rektutacji na studia wyższe aktualnie odbywa się elektronicznie. Warto jednak znać cały proces, aby nie przegapić ważnego terminu i tym samym nie przekreślić sobie szansy studiowania na wymarzonym kierunku.  Od czego zacząć?

1. Znajdź wymarzony kierunek

2. Sprawdź wymagania związane z rekrutacją

3. Sprawdź terminy rekrutacji

4. Załóż konto na elektronicznej platformie do rekrutacji

5. Poprawnie wypełnij wymagany formularz

6. Dokonaj rejestracji

7. Potwierdź rejestracje

8. Wprowadź wyniki matury

9. Jeśli wymagane są egzaminy wstępne, sprawdź ich terminy i skrupulatnie się do nich przygotuj

10. Sprawdź wyniki rekrutacji

11. Jeśli zostałeś przyjęty na wymarzony kierunek, dokonaj wpisu na studia

 

Rekrutacja do pracy

Rekrutacja na studia nie jest jedyną rekrutacją, z którą przyjdzie nam mieć do czynienia w życiu. Jak tylko uzyskamy tytuł magistra, rozpoczniemy szukanie pracy i wtedy też będziemy musieli przejść przez proces rekrutacyjny. Zazwyczaj rekrutacje, które prowadzone są przez profesjonalne firmy, składają się z kilku etapów. Etap pierwszy to rozmowa telefoniczna. Jeśli ten etap zakończymy pozytywnie, zostaniemy zaproszeni na rozmowę. Prawdopodobnie będzie odbywać się ona z Brand Managerem/ Dyrektorem działu oraz Specjalistą z działu HR. W przypadku kiedy wypadniemy dobrze, kolejnym etapem jest zadanie rekrutacyjne. Jeśli po jego przygotowaniu zostaniemy wybrani, ostatnim etapem jest spotkanie z CEO i ustalenie warunków współpracy. 

Uniwersytet trzeciego wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał po to, aby aktywizować ludzi starszych, a także umożliwić ich dalsze funkcjonowanie na rynku pracy. Oferty programowe Uniwersytetów obejmują lektoraty języków obcych, wykłady, seminaria, konwersatoria, zajęcia ruchowe, kursy i szkolenia.

Ogromną popularnością cieszą się Uniwersytety Trzeciego Wieku działające przy Uniwersytetach Ekonomicznych, jak chociażby ten w Krakowie. Wyróżnia się on wysokim poziomem kształcenia oraz starannym doborem kadry dydaktycznej. Seniorzy mogą brać udział w zajęciach zarówno z kadrą uniwersytecką, jak i z menadżerami firm. Dodatkowo mogą liczyć na zajęcia językowe oraz ruchowe.

Jednym z celów Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest wzrost wiedzy i świadomości ekonomicznej. Zajęcia mają rozbudzić zainteresowanie osób starszych w tematyce ekonomiczno-społecznej, co z kolei ma prowadzić polepszenia ich funkcjonowania we współczesnej gospodarce rynkowej.

 

Zapisy:

- Aby wziąć udział w zajęciach Uniwersytetu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który zawiera dane słuchacza

- Oprócz kwestionariusze należy dostarczyć dokument, który potwierdza, że słuchać posiada średnie wykształcenie

- Podczas zapisu należy ukazać dowód, który potwierdzi tożsamość słuchacza

 Harmonogram wykładów na dany semestr można znaleźć na stronie Uniwersytetu.